Antigonon

Antigonon

Synonymy

Source: Uotila, P. (2017+): Polygonaceae. – In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.
Antigonon Endl., Gen. Pl.: 310. 1837

  Distribution

  [nSi(M)] 

  Euro+Med: Sicily, with Malta (Malta naturalised)

  Common Names

  Greek, Modern (1453-) (Greece): ΑντίγονονA

  Bibliography

  A. Kabbadas, D. S. 1957–1964: Eikonographemenon botanikon-phytologikon lexikon. – Athenai