Oreobliton

Oreobliton

Synonymy

Source: Uotila, P. (2011+): Chenopodiaceae (pro parte majore). – In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.
Oreobliton Durieu & Moq. in Rev. Bot. Recueil Mens. 2: 428. 1847

    Content

    Distribution

    Ag Tn 

    Euro+Med: Algeria native; Tunisia native