Wulfenia

Wulfenia

Synonymy

Source: Marhold, K. (2011+): Wulfenia. – In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.
Wulfenia Jacq., Misc. Austriac. 2: 60. 1781

  Distribution

  Al Au(A) Cg It Le Sr Tu(A) 

  Euro+Med: Albania native; Austria, with Liechtenstein native (Austria native); Former Yugoslavia native; Italy, with San Marino and Vatican City native; Lebanon native; Montenegro native; Serbia, with Kosovo native; Turkey (Turkey, Asiatic part native)

  Common Names

  Greek, Modern (1453-) (Greece): ΒουλφενίαA

  Bibliography

  A. Kabbadas, D. S. 1957–1964: Eikonographemenon botanikon-phytologikon lexikon. – Athenai