Paederota L. sec. Marhold, K. (2011+): Paederota. – In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.

Paederota L. sec. Marhold, K. (2011+): Paederota. – In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean p

Synonymy

Source: Marhold, K. (2011+): Paederota. – In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.
Paederota L., Opera Var.: 200. 1758

  Distribution

  Au(A) It Sl 

  Euro+Med: Austria, with Liechtenstein native (Austria native); Former Yugoslavia native; Italy, with San Marino and Vatican City native; Slovenia native

  Common Names

  Greek, Modern (1453-) (Greece): ΠαιδέρωςA

  Bibliography

  A. Kabbadas, D. S. 1957–1964: Eikonographemenon botanikon-phytologikon lexikon. – Athenai